Pereira (cont.)
Laura Santos  n: 2006
Luis  n: 1700
Pereira (cont.)
Maria  f: antes 1734
Maria  n: 1817
Maria  n: 1891
Maria  n: 1895
Maria Adelaide de Sousa  n: 1887, f: 1959
Maria Amália  n: 1848
Maria do Rosário  n: 1857, f: 1960
Maria do Ó  n: 1877
Maria José  n: 1866, f: 1867
Pereira (cont.)
Pedro Maria Dantas  n: 1826, f: 1905
Rosa  n: 1861
Rosa Maria  n: 1864, f: antes 1925
Álvaro Gonçalves  n: 1320, f: 1383
Peres
Perestrello de Vasconcellos
Perestrello
Perestrelo de Vasconcelos
Perez
Maria Alice  f: 2016
Periquito
Adelaide Brilhante  n: 1901, f: 1995